Denetimden Sorumlu Komite

Komite Üyeleri

Sn. Hasan Erkan ANLAR

Sn. Dorukhan ACAR

Şirket’in muhasebe sisteminin ve finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının gözetimini yapar. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na bildirir.

Bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının işleyiş ve etkinliğini sağlar. Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar, Şirket çalışanlarının, Şirket’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik çerçevesinde değerlendirir ve bu konudaki yöntem ve kriterleri belirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Üyeleri

Sn. Hasan Erkan ANLAR

Sn. Dorukhan ACAR

Şirket’te, Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)’nin ekinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Üyeleri

Sn. Hasan Erkan ANLAR

Sn. Dorukhan ACAR

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket’in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlar.

Şirket’te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak riskleri tespit eder, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket’in kurumsal yapısına entegrasyonunu sağlar.

Yatırım Komitesi

Komite Üyeleri

Sn. Ali ERCAN

Sn. Hayrettin BÜYÜKİZGİ

Sn. Yahya YAVUZ

Yatırım kriterlerine uygun yatırım stratejisini, yatırım yapılacak sektörleri ve yatırım tutarlarını belirler. Yatırım sürecinin denetiminden ve yatırım yapılacak şirketlerin seçiminden Yatırım Komitesi sorumludur.